Välkommen till förskolan Virvelvinden!

virvlogga2Förskolan Virvelvinden ligger beläget invid Skytteholmsparken i ljusa lokaler i bottenplanet på Nybodagatan 1. Förskolan öppnade i oktober 2011.

I vår utomhusverksamhet vistas vi i de grönområden som finns i vår absoluta närhet.

Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov samt att lyfta fram mångfalden i vårt samhälle.

Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda dem för skolan.

Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta Abira Chukro 070-729 81 55.


Welcome to preschool Whirlwind!
Preschool Whirlwind is located next to Skytteholm Park in the ground floor of Nybodagatan 1. The preschool opened in October 2011.

In our outdoor activities we will be staying in the green spaces available in our immediate vicinity.

Our vision is that children should have the opportunity to become independent and reflective people with respect for the equal value. We want to implement it by offering a creative and stimulating environment and varied materials, and by building on children’s interests and needs, and to highlight the diversity of our society.

Our goal is for children to have a positive future, good self-awareness and confidence in their own ability. In games and in the interaction with other children, they get a safe and eventful childhood. Learning occurs all the time after the baby is born, in all situations and in different ways. We want learning to be based on the child’s needs, be pleasurable and inspiring and preparing them for school.

If you want to know more about our activities, please contact Abira Chukro 070-729 81 55