Klagomålshantering

Klagomålshantering på Förskolan Virvelvinden 
Föräldrar och personal på Virvelvinden ska ha tillgång till informationen om vårt tillvägagångssätt när det gäller klagomål på verksamheten, pedagoger, ledning eller andra klagomål.

Verksamheten
Har föräldrar klagomål eller andra synpunkter på verksamheten ska de i första hand vända sig till den som har avdelningsansvaret på avdelningen. Det ska vara tydligt uttalat för föräldrar vem som har avdelningsansvar. Känner sig föräldern osäker på pedagogen finns rektor tillgänglig för samtal.

Pedagoger
Har föräldrar synpunkter eller klagomål på förskolans pedagoger råder vi dem att i första hand ta upp det med berörd pedagog . Sedan med avdelningsansvarige. Visar det sig att förälder inte är nöjd med resultatet av sitt klagomål ska frågan tas upp med rektor.

Ledning/ägare
Rektor och förskolans huvudmän ska finnas till hands för att kunna ta emot och bemöta klagomål så snart som möjligt.
Huvudman finns tillgänglig på epostadressen huvudmanforskola (at) gmail.com

Övriga klagomål
Alla klagomål ska tas emot med högsta prioritet och klaras av inom kortast möjliga tid. Det är viktigt för Förskolan Virvelvinden att ingen ska behöva vänta en längre tid för att få sin fråga besvarad.

Solna Stad
Har föräldrarna inte fått gehör från förskolan kan de vända sig till Solna stad Barn – och utbildningsförvaltningen eller kontaktcenter 08-746 1000 tillsynsansvarig för fristående förskolor. 


Complaints at preschool Virvelvinden
Parents and staff at Virvelvinden should have access to information about our approach to complaints about the business, educators, guidance or other complaints.


The operations
If the parents have complaints or other comments on the activities, they should first talk to the person that has the responsibility of the department. It should be clearly stated who has the responsibility. If the parent feel unsure of the educator, then the preschool manager is available for calls.

Educators
If the parents have comments or complaints about the preschool educators, we advise them to first take it up with the concerned teacher. Then the department manager. If it turns out that the parent is not satisfied with the outcome of their complaint, the matter shall be taken up with the pre-school manager.

Management/Owner
Preschool director and preschool principals will be on hand to receive and respond to complaints as soon as possible.
Principal is available on the e-mail address principal huvudmanforskola (at) gmail.com

Other complaints
All complaints must be received with the highest priority and dealt with within the shortest possible time. It is important for preschool Virvelvinden that nobody should have to wait a long time to get their question answered.

City of Solna
If the parents have not been heard from kindergarten, they can turn to Birgitta Stenlund, quality officer at Childcare and Education in the city of Solna.