Kvalitetssäkring

Vår kvalitetssäkring uppnås genom:
– Dokumentation
– Personalmöten och planeringsdagar
– Kompetensutveckling
– Brukarundersökningar
– Delmål, mål, utvärdering, uppföljning och analys som sker i diskussioner, kvalitet- och verksam- hetsberättelse
– Handlingsplaner för brandutrymning, barnsäkerhet, första hjälpen, likabehandlingsplan och försvunna barn
– Systematiska egenkontroller
– Systematisk kvalitetsredovisning


Our quality assurance is achieved by:
– Documentation
– Staff meetings and planning days
– Skills Development
– User surveys
– Sub-objectives, goals, evaluation, monitoring and analysis that takes place in the discussions, quality and activity report
– Action plans for fire evacuation, child safety, first aid, equal treatment plan and missing children
– Systematic self-checks
– Systematic quality reporting