Grupper/telefonnummer

Stjärnans telefonnummer: 0707-56 93 34

Gruppen Stjärnan 1-3 år
Småbarns lärande börjar här. Det är här vi lägger grunden till allt lärande för barnen. Lärandet sker dagligen under dagen och i möte med kompisar och vuxna.
Här delas in gruppen i 2 grupper. Där barnen får sina behov och intressen tillgodosedda. Vi har också pedagogiska aktiviteter efter ålder och behov. Vi har samlingar, språkgrupper, skapande, äventyr ute i närmiljön men också storsjung tillsammans på fredagar med HELA FÖRSKOLAN SJUNGER.

Solens telefonnummer: 0723-12 00 20

Gruppen Solen 3-5 år
Vi delar också in gruppen efter ålder, behov och utveckling när aktiviteter är planerade för det. Här fokuserar vi på vänskap, konfliktlösningar, mer utmanande lekar och äventyr i vår närmiljö. Vi har skapande verksamhet med barnen likaväl här. Barnens inflytande är också viktigt och här får de välja, inom rimliga ramar, vad de vill leka med och vart vi ska gå eller åka. På fredagar har vi reflektion med barnen där vi tittar på vad vi har gjort under veckan.


Stjärnan phone number: 0707-56 93 34

Group Stjärnan (The star) 1-3 years
Young children’s learning begins here. This is where we lay the foundation for all learning for children. Learning takes place daily during the day and in meeting with friends and adults.
Here we divide the group into two groups. There, the children’s needs and interests met. We also have educational activities by age and needs. We have collections, language groups, creating, making inroads into the local environment but also singalong together on Fridays with the entire HELA FÖRSKOLAN SJUNGER.

Solen phone number: 07023-12 00 20

Group Solen (The sun) 3-5 years
We divide the group by age, needs and development. Here we focus on friendship, conflict resolution, more challenging games and adventure in our environment. We have creative activities with the children as well here. Children’s influence is also important, and here they may choose, within reasonable limits, of what they want to play with. On Fridays we have reflection with the children were we look at the week and what we have done.