Rutiner

Alla barn blir sjuka ibland och att hålla en förskola helt fri från infektioner går naturligtvis inte – men några gemensamma grundregler finns.
Vid ögoninflammation ska barnet vara hemma under den tiden ögonen ”varar” – då det är väldigt smittsamt.
Vid maginfektion är man hemma under den tiden barnet har diarré eller kräks. Barnet kan återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under minst två dygn.
Vid förkylningar ska man vara hemma om barnet har feber och i annat fall bör man bedöma från fall till fall. Riktlinjen är att barnen ska orka med en vanlig dag hos oss på förskolan med alla aktiviteter som den kan innebära.
Vid impetigo (svinkoppor orsakade av streptokocker och stafylokocker) bör barnet vara hemma tills det kopporna läkt ut eftersom det är väldigt smittsamt.
Vid streptokockinfektioner, till exempel halsfluss, bör barnet stanna hemma minst två dygn i samband med antibiotikabehandling.
Allmänt vid antibiotikabehandling ska barnet vara hemma under dom första dagarna av intaget.
Om barnet har haft feber ska barnet ha haft en feberfri dag hemma innan barnet återvänder till förskolan.
Föräldrar ansvarar själva för medicinering av sina barn. Personal på förskolan får inte sköta medicinering av barn med akuta infektioner.


… The child must cope with a full day of kindergarten …

All children get sick sometimes and keeping a nursery completely free of infection is obviously not possible – but some common ground rules are;
In case of eye inflammation, the child should be at home during that time the eyes is suppurating – then it is very contagious.
In gastric infection is the child at home during that time it has diarrhea or is vomiting. The child can return to preschool when eating normally and not vomiting or diarrhea for at least two days.
At colds, the child should be at home if it has a fever. Otherwise, you should assess on a case by case basis. The guideline is to help children cope with a normal day with us at the nursery with all the activities that may involve.
With impetigo (swine pox caused by streptococci and staphylococci), the child should stay at home until the pox healed, because it is very contagious.
In streptococcal infections, such as tonsillitis, the child should stay home at least two days in conjunction with antibiotic therapy.
Generally when it comes to antibiotic treatment, the child should be at home during the first days of intake.
If the child has had a fever it should have had no fever day at home before returning to preschool.
Parents are responsible for medication of their children. Staff at the preschool may not tend medication of children with acute infections.