Likabehandlingsplan2016/2017

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling

Förskolorna Karusellen och Virvelvinden

 

1. Inledning
2. Mål
3. Bakgrund
4. Definitioner
5. Utvärdering, nulägesbeskrivning och genomförande
6. Ansvarsfördelning
7. Förebyggande arbete på Karusellens förskola
8. Inflytande och delaktighet
9. Riktlinjer och arbetsgång för förskolan vid trakasserier och kränkande behandling
10. Övrigt

 

1. Inledning
Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillbehörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas.

 

2. Mål
Förskolornas mål är att skapa trygghet och trivsel. Pedagogerna arbetar för en miljö som kännetecknas av värme och engagemang där det finns tydliga gränser mot oacceptabla beteenden. Barnen ska efter mognad aktivt delta i detta arbete.

Detta görs genom:
– Att ge barnen kunskaper och sociala färdigheter för vårt samhällsliv.
– Att ge barnen en positiv självbild.
– Att utforma en god och trygg miljö för alla barnen på förskolan

Viktigt för alla att känna till:
– Det är olagligt att kränka någon
– Vi tar alla barn på allvar
– Alla kränkningar ska stoppas omedelbart av den vuxne som ser eller hör detta
– Vi ber våra vårdnadshavare att ta kontakt med en pedagog på förskolan om man hör eller ser något som man uppfattar som kränkningar
– Det är den vuxnes ansvar att uppmärksamma och agera i en situation där ett barn kan känna sig utsatt eller kränkt

Barnen har rätt att:
– Känna sig trygg
– Bli respekterade av andra barn och vuxna
– Få vara med i gemenskapen
– Få stöd och hjälp för att kunna lösa konflikter

Vi på förskolorna Karusellen och Virvelvinden ska:
– Göra allt vi kan för att förebygga och förhindra att barn eller någon vuxen utsätts för diskriminering eller kränkande behandling
– Varje år utvärdera och revidera vår likabehandlingsplan mot kränkande behandling.
– Leva upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart förskolan får kännedom om att ett barn känner sig utsatt ska vi agera och ta reda på vad som hänt. Vi ska även göra allt vi kan för att det inte ska hända igen
– Vi jobbar aktivt, dagligen med att förebygga kränkande behandling där vi möter barnen med ett ödmjukt sätt där dialog och samspel skapas, barnen får reflektera över sitt agerande och bemötande av andra på förskolan.

 

3. Bakgrund
Lagtext och styrdokument
Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk, enligt 3 kap. 16§ Diskrimineringslagen som anger att skolan varje år ska upprätta en likabehandlingsplan. Det andra regelverket är enligt 6 kap. 8§ i Skollagen som anger att skolan även årligen ska upprätta en likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Dessa två planer har sammanförts till en plan som kallas för likabehandlingsplan mot kränkande behandling.

Diskrimineringslagen* (2008:567)
Gäller från 1 januari 2009
Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1§).
Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen eller annan utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten (2 kap. 5§)
Om den som ansett sig bli diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svarande som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit (6 kap. 3§).
Den nya lagen innebär en förstärkning av elevens rätt, då bevisbördan numera ligger hos huvudmannen.

Skollagen (2010:800) 1 kap. 5§
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling…
____________________________________
*
Diskrimineringslagen 2008:567 ersätter följande lagar:
jämställdhetslagen (SFS 1991:433)
lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (SFS 1991:130)
lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. funktionshinder (SFS 1991:132)
lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. sexuell läggning (SFS 19991:133)
lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286)
lagen om förbud mot diskriminering (SFS 2003:307)
lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling (SFS 2006:67)

Läroplan för förskolan Lpfö 98 2:1 Reviderad 2012
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleven att utveckla förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

 

4. Definitioner
Diskriminering
Diskriminering avses när förskolan behandlar ett barn sämre än andra barn och när missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

1. Etnisk tillhörighet: en grupp med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
2. Kön: någon är kvinna eller man.
3. Religion och annan trosuppfattning: uppfattningar som har samband med religion eller annan trosuppfattning.
4. Sexuell läggning: att någon har en homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
5. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar.
6. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger utryck för att tillhöra ett annat kön än sitt fysiska.
7. Ålder: barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av ålder.
Det är tillåtet att särbehandla på grund av ålder
* ”Vid tillämpning av bestämmelse i förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola eller specialskolan. En sådan bestämmelse kan vara skollagen eller grundskoleförordningen, till exempel indelning i grupper utifrån barnens och elevernas ålder” (Förebygga diskriminering och kränkande behandling, Do, Beo & Skolinspekti

Enligt, 1 kap. 4 § diskrimineringslagen kan diskriminering ske på något av följande sätt:
1. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än hur någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sjunämnda diskrimineringsgrunderna.
2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av till synes neutrala ordningsregler, bestämmelser, eller kriterium men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön
3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet
5. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier är uppträdanden som kränker ett barns värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett uppträdande gentemot en person som kränker dennes värdighet men som inte är diskriminering och som inte har något samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Mobbning är det när någon blir kränkt vid upprepade tillfällen och under en viss tid och att det råder obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt. Både pedagoger och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling. Det kan ske på något av följande sätt:

• Fysiskt (att t.ex. bli utsatt för slag eller knuffar)

• Verbalt (hot, svordomar, öknamn, att ex. bli kallad för hora)

• Psykosocialt (t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning, alla går när man kommer)

• Text och bildburet (att bli kränkt via sms/mms, internet, skriva och skicka elaka texter eller bilder via handskrift).

 

5. Utvärdering, nulägesbeskrivning och genomförande
Förskolans pedagoger ska utvärdera planen 2014 på planeringsdagen under hösten 2014.

5. Kontinuerligt arbete på förskolorna Karusellen och Virvelvinden, utifrån de sju diskrimineringsgrunderna läsåret 2014/2015
Begreppet avser negativ behandling av individer eller grupper utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

5.1. Kön
Med kön avses kvinna eller man. Negativt beteende av sexuell natur eller annat ovälkommet uppträdande grundat på kön som orsakar att den som utsätts känner sig kränkt, rädd eller
På annat sätt illa till mods. Det är den som utsätts som avgör om uppträdandet accepteras och är välkommet eller om det är kränkande och ovälkommet.
Mål: All verksamhet på båda förskolorna ska genomsyras av ett genusperspektiv som främjar ökad jämställdhet.
Aktiviteter/Genomförande: Förhållningssätt. Genusperspektivet, alla har samma rätt till alla aktiviteter. De vuxna bemöter alla barn lika.
Tidpunkt: Kontinuerligt.
Ansvar: Förskolechef och all personal.

5.2. Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung eller hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat.
Mål: På förskolorna Karusellen och Virvelvinden ska alla barn oavsett etnisk tillhörighet ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Ansvar: Förskolechef och all personal.

5.3. Religion eller annan trosuppfattning
Med religion och annan trosuppfattning avses uppfattningar som har samband med religiös åskådning.
Mål: Att vi på förskolorna Karusellen och Virvelvinden inte ska missgynna något barn på grund av dennes religion eller annan trosuppfattning.
Aktivitet/Genomförande: Tidig kontakt med vårdnadshavare för information. Förhållningssätt. Öppenhet hos personalen för att lära sig om det som känns främmande.
Ansvar: Förskolechef och all personal

5.4. Funktionshinder
Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födelsen, har uppkommit senare i livet eller som förväntas uppstå. Begränsningar av funktionsförmågan måste bestå en längre tid.
Mål: På förskolorna Karusellen och Virvelvinden ska alla barn oavsett funktionshinder ha samma rättigheter,skyldigheter och möjligheter utifrån sina förutsättningar.
Aktivitet/Genomförande: Förhållningssätt. Resurs i barngrupp vid behov, samt anpassade lokaler och verksamhet.
Tidpunkt: Kontinuerligt. Vid behov.
Ansvar: Förskolechef och all personal.

5.5. Sexuell läggning
En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på homosexualitet, könsöverskridande identitet, eller på homo- och bisexuella människor.
En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. När det gäller sexuell läggning innebär det oftast att heterosexualitet anses som det normala, givna förväntade. Därmed blir all annan sexuell läggning och könsidentitet betraktad som onormal och konstig. En stor del av diskrimineringen som sker när det gäller sexuell läggning har sin grund i bristande reflektion, okunskap och fördomar.
Mål: Vi ska arbeta för ökad förståelse och kunskap om olika sexuella läggningar och
Aktivitet/Genomförande: Förhållningssätt: Att visa barnen att en familj kan se ut på olika sätt. Genom litteratur.
Ansvar: Förskolechef och all personal.

5.6. Könsöverskridande identitet eller uttryck
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att genom sin klädsel visa tillhörighet till det andra könet. Diskrimineringsgrunden omfattar de flesta transpersoner. Transpersoner är ett paraplybegrepp som används för människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck mot föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut.
Mål: Att pojkar och flickor får klä sig i det som de känner sig bekväma i utan att det anses som annorlunda.
Att genom litteratur ge barnen en bild av att yrken inte är könsbundna ex. att både kvinnor och män kan arbeta som polis, brandman.
Aktivitet/Genomförande
Genusperspektiv. Förhållningssätt. Att alla vuxna ser/hör och reagerar.
Ge barnet positiv förstärkning. Vi arbetar med hur vi bemöter barnen och alla barn får samma möjlighet till lek och pedagogisk verksamhet.
Att läsa för åldern adekvat litteratur.
Ansvar: Förskolechef och all personal.

5.7. Ålder
Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av ålder.
Det är tillåtet att särbehandla på grund av ålder
• ”Vid tillämpning av bestämmelse i förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola eller specialskolan. En sådan bestämmelse kan vara skollagen eller grundskoleförordningen, till exempel indelning i grupper utifrån barnens och elevernas ålder” (Förebygga diskriminering och kränkande behandling, Do, Beo & Skolinspektionen).
Mål: Alla på förskolorna Karusellen och Virvelvinden, ska oavsett ålder ha sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vårt mål är att utmana och erbjuda barnen aktiviteter utifrån deras ålder och mognad. Genom detta växer de och får känna ansvar.
Aktivitet/Genomförande: Arbeta förebyggande med samtal och tydlighet.
Genom att erbjuda aktivteter utifrån barnens ålder och mognad.
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Förskolechef och all personal

 

6. Ansvarsfördelning
Förskolechefen ansvarar för att:
• likabehandlingsplan/planen mot kränkande behandling upprättas varje år och förankras hos all personal i början av höstterminen.
• rutinerna i likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling följs.

Personalen ansvarar för att:
• likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling genomsyrar verksamheten.
• likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling förankras hos vårdnadshavare på ett föräldramöte under höstterminen.
• rutinerna i likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling följs.

 

7. Förebyggande arbete på förskolorna Karusellen och Virvelvinden
Vi på förskolorna Karusellen och Virvelvinden arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling genom att ha en gemensam grundsyn.

7.1 För att upptäcka och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling arbetar vi på följande sätt:
Föräldrasamtal: Daglig kontakt med vårdnadshavare. Där ges vårdnadshavare möjlighet att berätta om barnets upplevelse av förskolevistelsen. Ansvarig: all personal.
Aktivt lyssnande pedagoger: Pedagogerna är lyhörda, uppmärksamma och aktivt deltagande i verksamheten. De intar ett barnperspektiv och tar barns känslor på allvar. All personal ska vara lyhörd och observant på barns tilltal, ordval och beteende mot såväl vuxna som barn. Ansvarig: förskolechef och all personal.

 

8. Inflytande och delaktighet
Alla barn, vårdnadshavare och personal ska känna till hur förskolan arbetar för att upptäcka om barn utsätts för diskriminering och kränkande handlingar och vilka rutiner som finns
Syftet med likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling är att den skall vara ett levande dokument. Därför ska den utvärderas och revideras varje läsår för att vara aktuell. Ansvarig: förskolechef
Vårdnadshavare till barnen på förskolan informeras om innehållet i enhetens likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid första föräldramötet på höstterminen. Ansvarig: all personal.
Vid inskolningen på förskolan får vårdnadshavare information om enhetens likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Ansvarig: all personal.

8.1 Så här görs barnen delaktiga i förskolans förebyggande arbete:
Utvecklingssamtal: Utifrån barnets portfolio sker samtal mellan vårdnadshavare, barn och pedagog en gånger per år. Ansvarig: all personal.
8.2 Så här görs föräldrarna delaktiga i förskolans förebyggande arbete:
Föräldramöte: Förskolans personal informerar om sitt arbete samt möjlighet till diskussion ges. Ansvarig: all personal.
Föräldraråd: på föräldrarådet samverkar förskolechef, 1-2 personal och vårdnadshavare om aktuella frågor. Föräldrarådet består av 4 föräldrar vars barn går på förskolan. Ansvarig: förskolechef.

 

9. Riktlinjer och arbetsgång för förskolan vid trakasserier och kränkande behandling
Precis som inom skolan är de grundläggande riktlinjerna att de närmaste berörda pedagogerna i första hand försöker att lösa de konfliktsituationer som uppstår. Berörda vårdnadshavare kontaktas samma dag som det inträffade. I de flesta fall så har man en daglig kontakt med vårdnadshavare. Denna dagliga kontakt är väldigt viktig för samarbetets skull och för att tillsammans kunna få stopp på ex. ett negativt beteende.

9.1 Utredning av trakasserier och kränkande behandling på förskolan.
All personal är ansvarig för barnens trygghet. Varje incident av trakasserier och kränkande behandling ska villkorslöst resultera i en reaktion från förskolans personal.
1. Samtal med de berörda barnen/barnet. Alla får komma till tals.
Under detta samtal relaterar personalen till hur barnen/barnet självt skulle känna sig om någon hade gjort detta mot denne. Markerar och tydliggör för barnen utefter dess utvecklingsnivå.
2. Använda sig av litteratur/dramatisering/dockteater som gör det möjligt för barnen att relatera till likvärdig händelse, vid behov.;
3. Vårdnadshavare kontaktas och vid behov upprättas åtgärdsprogram.
4. Den personal som behöver kännedom om det inträffade informeras.
5. Uppföljning mellan pedagogerna inom en vecka.

Personal – barn
Om du som personal ser en annan personal trakassera eller kränka ett barn ska du göra följande:
1. Kontakta förskolechefen som tar kontakt med de berörda och kartlägger situationen.. Ansvar : föskolechef.
2. Om du har trakasserat eller kränkt ett barn tag snarast kontakt med förskolechefen som reder ut händelsen med de berörda. Vårdnadshavare kontaktas.

 

10. Övrigt
All personal som arbetar inom förskolorna Karusellen och Virvelvinden har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om barn far illa. Polisanmälan görs av förskolechefen i enlighet med rådande lagstiftning/rättspraxis.

”Olikhet är en tillgång”