Verksamhetsplan 2016/2017

Innehållsförteckning

Inledning
Vision
Versamhetsidé
Uppdrag och styrdokument
Normer och värden
Barns inflytande
Utveckling och lärande
Rörelse
Barn i behov av skärskilt stöd
Förskolan och hemmet
Övergång till förskoleklass
Kost och måltider
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Uppdatering

 

Inledning
Förskolan Virvelvinden och Karusellen är en privata förskolor som startades i september 2011 ägs av Virvelvinden/karusellen i Solna AB.
Förskolorna ligger på nederplan i ett höghus på Nybodagatan 1 och 7 i Solna. Alldeles i närheten ligger Skytteholms parken och även stora grönområden finns runt förskolorna.
Det finns en småbarns avdelning och en syskonsavdelning.
Förskolans öppettider idag är kl 07.00 till 17.15, men om behovet finns ska föräldrar få möjlighet i samråd med pedagoger ge framförhållning om ändrade närvarotider för sitt barn. Vi har riktlinjer som följer Solnas kommun med öppettider vilket är 6.30-18.30.

 

Vision
”Alla barn ska få en trygg uppväxt och ett lärande som leder till goda resultat och ett självständigt liv, avsett.”
Varje barn ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och utifrån de egna förutsättningarna:

 • Trygghet
 • goda kunskaper för livslångt lärande
 • social kompetens, möta varandra med respekt, ansvar och tillit
 • utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende

 

Verksamhetsidé
Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi sätter vuxnas förhållningssätt gentemot barn i fokus för att ge barnen möjlighet att växa. För oss innebär det att visa respekt för alla barn och att möta dem i sin utveckling och förståelse av omvärlden.
Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll.
Vi inriktar oss särskilt på att uppmuntra och utveckla barnens lek eftersom det i leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, turtagning, fantasi och koncentration mm.
Vi kommer att arbeta med språket med hjälp av olika språkverktyg som tillgodoser barnens behov och sätt att lära, både för yngre barn och stora för att stärka barnens språk. Vi tror även att barn lär på olika sätt och därmed tillämpar en pedagog som utgår från barnens olika sätt att lära. Vi är inspirerade av olika pedagogik t.ex. Reggio Emilia, Montessori, Ur och Skur men i slutändan är det DET kompetenta barnet vi tror på. Vi kan sammanfatta vår syn på barnet på detta vis:

”Vi är en liten, stabil och sammansvetsad skola där alla barn syns med ett bra föräldrasamarbete. Barnen känner sig trygga och med våra små enheter gör att barnen på ett naturligt sätt rör sig runt på hela skolan och etablerar relationer med alla barn och vuxna. Vi tillämpar traditionell förskolepedagogik enligt svensk modell med omsorg, lek och dialog. Vi har starka inarbetade rutiner som gör att barnen känner igen sig och det skapar trygghet. Vi följer givetvis läroplanen Lpfö 98. För att uppnå våra målsättningar utbildas personalen bl.a i våra ledstjärnor JAGET, MEDMÄNSKLIGHET och SPRÅKET. Att uppnå en målsättning innebär att alla under en längre tid arbetar på samma sätt mot samma mål. Det är vår styrka med en liten sammansvetsad personalkår.
Jaget skall göra våra barn starka och trygga för att klara livets utmaningar samt att kunna förverkliga oss själva. Medmänskligheten skall göra oss till empatiska människor där samarbete och att fungera i grupp är viktiga egenskaper för att alla skall vara med och ha lika värde. Språket och lusten är grunden till allt lärande. Lärande är grunden till utbildning och utveckling. Därför har vi dessa tre ledstjärnor för vi tror att detta är ett bra sätt att förbereda barnen för livet och ett livslångt lärande.”

 

Uppdrag och styrdokument

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.”
(Lpfö 98 sid 5)

Kommunen svarar, enligt Skollagens kapitel 2a § 1, för att barn erbjuds förskoleverksamhet genom sin egen verksamhet eller genom att ge uppdraget till någon annan.

Vi arbetar utifrån:

 • Skollagen och vårt avtal med kommunen
 • läroplanen för förskolan, Lpfö 98,

Annat som styr vårt uppdrag är

 • Solna stads årliga förskoleplan,
 • FN:s barnkonvention om barnets rättigheter,
 • Likabehandlingslagen
 • Socialtjänstlagen

 

Normer och värden
Mål och direktiv ur Lpfö 98 (sid 8):

 1. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälls gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
 2. Arbetslaget ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

Våra mål:

 • att förskolan skall genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt med engagerade vuxna
 • att barnen är trygga och vågar uttrycka sig både verbalt och känslomässigt
 • att varje barn bemöts utifrån den individ han/hon är
 • att varje barn respekteras oavsett dess uppfattning och åsikt
 • att barnen lär sig att visa respekt för olikheter och andra kulturer samt visa omsorg och ta hänsyn till andra människor
 • att en positiv framtidstro präglar förskolans personal och verksamhet

Vårt arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.

1-2 år samt 3-5 år

 • Att vi i vårt dagliga arbete och i möte med barn har vi en god förhållningssätt, en värdegrund som genomsyrar goda tankar och handlingar där vi föregår med goda exempel.
 • Att vi tillsammans med barn har en daglig dialog om hur vi är mot varann.
 • Att vi tillsammans med barnen under samlingar samtalar och för dialog om våra olikheter och tillgångar. Att alla respekteras för den de är.
 • Genom böckernas värld uppmärksamma olikheter och tillgångar mellan barn och vuxna.
 • Att genom dokumentation uppmuntra och belysa hur vi jobbar med värdegrunden och demokratiska värderingar.
 • Vissa perioder skiftar vi bord utifrån varsin grupp/avdelning samt rotera med grupperna för att ta del av barnens utveckling och lärande, se barnen ur olika perspektiv.

 

Barns inflytande

Mål och direktiv ur Lpfö 98 (sid 12):

 1. I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är.
 2. Alla som arbetar i förskolan ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ansvara och utöva inflytande i förskolan.
 3. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Våra mål:

 • att barnen skall ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och komma med egna förslag och idéer
 • att barnen ska klara sig själva i vardagliga situationer
 • att barnen ska göra egna val av aktiviteter
 • att vi utvecklar arbetet med dokumentationen tillsammans med barnet, så att barnet själva kan följa sin utveckling utefter ålder.
 • Portfolio ska bli ett naturligt sätt för barnen att se sitt eget lärande och utveckling.

Vårt arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planeringar, reflektioner och pedagogiska forum i arbetslagen.

1-2 år samt 3-5 år

 • Introduktion för småbarns lärande är viktigt och är en del av deras framsteg i att förstå och se sammanhang.
 • Vi utformar miljön utifrån barns behov och intressen.
 • Vi gör observationer och reflekterar kring vårt arbetssätt och utformar verksamheten som ska tillgodose barnens utveckling och lärande.
 • Genom att ge barnen utrymme i leken kan detta ge oss pedagoger verktyg för hur vi kan förbättra och förändra barnens inflytande över deras lärande och kunskap.
 • Genom dagliga samtal lyssna till barnen och ge de ett inflytande som gynnar deras tankar och åsikter.
 • Det är viktigt att belysa för barnen över de val de gör under leken. Att påbörja och avsluta en aktivitet gör barnen aktivt val över sin lek.
 • I takt med barnens utvecklade språk där de kan uttrycka sina tankar och åsikter gör vi innehåll och aktiviteter som gynnar deras inflytande över verksamheten. T.ex. att få välja utflyktsmål, att välja lek i olika rum, att få välja vad man vill ha på sin mat vid måltider.
 • Under övergångar i verksamheten ge barnen inflytande över sin kunskap.
 • Att under samlingar uppmärksamma alla barn där de få komma till tals genom att få sin rätt att utrycka sig.
 • Portfolio strävar vi efter att i mån det går att följa barnens lärande process, att skapa goda förutsättningar att ge barnen ett reflekterande arbetssätt att se sitt lärande och utveckling.

 

Utveckling och lärande
Mål och direktiv ur Lpfö 98 (sid 9):

 1. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för lära och erövra nya erfarenheter, kunskap och färdigheter.

Våra mål:

 • att vi skall ge barnet möjligheter att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den och känna tillit till sin egen förmåga
 • att skapa en tydlig miljö som lockar till lek, aktivitet och lärande i mångkulturellt perspektiv.
 • att barnet skall utveckla sin motorik, sitt språk, sin sociala och emotionella utveckling
 • varje barn skall få utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang samt få grundläggande kunskaper i begreppsuppfattning
 • att varje barn ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord samt intresse för skrivspråket
 • att samverka med verksamheter och miljöer utanför förskolan i syfte att berika den lärande miljön
 • utforskande arbetssätt där alla sinnen såsom experiment, teknik, natur

Vårt arbetssätt:
1-2 år samt 3-5 år
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.
Här har vi lyft fram pedagogernas kompetenser genom att ha olika grupper vid tema/projekt och dessa är: språk/matematik, musik, teater/drama och skapande. Här är det pedagogens eget ansvar att planera, dokumentera och reflektera enskilt men också i arbetslaget. Vid barn med annat språk än svenska ska fokus sättas på de barn som behöver det mer.

 • Det är viktigt att skapa en trygg grund tillsammans med föräldrar och barn när de börjar förskolan. Inskolningsperioden är viktig där barn behöver olika tid på sig att känna sig trygga och finna sin plats i gruppen.
 • Att uppmärksamma barn genom att säga deras namn, ett leende för små och stora.
 • Att vid olika övergångar uppmuntra alla barn att de kan .t.ex. vid av- och på avklädning.
 • Att den pedagogiska miljön utformas med omsorg utifrån barnens ålder, behov och intressen.
 • Genom att observera barnen i den fria leken kan vi också främja barnens lärande och utveckling.
 • Genom pedagogiskt innehåll strävar vi efter att ge barnen ett innehåll som gynnar deras motorik, språk, sin sociala och emotionella utveckling. Detta t.e.x genom innehållsrika samlingar, olika teman och projekt.
 • Den fria leken erbjuder många områden där barnen får lära sig om sig själv och sina kompisar. Vi som pedagoger bör vara lyhörda, vara på barnens nivå, ge de verktyg för att utveckla sin sociala och emotionella roll i möte med andra barn.
 • Vi medvetenande gör barnens förkunskaper, ger de goda förutsättningar att upptäcka matematiken i deras vardag.
 • Men också genom våra upptäcksfärder till skogen eller andra utflyktsmål i vårt område.
 • Utifrån barnens ålder, behov och intresse uppmärksamma och belysa matematikens olika begrepp, former och siffror.
 • Vid samlingar, matsituationer, den fria leken, läsa böcker men också genom våra Teman/projekt uppmärksamma matematikens betydelse för barnens lärande och utveckling.
 • Underlag för språket ger oss verktyg för att utveckla barnens språk på olika sätt. Här följer vi barnens ålder och behov men också intresse för språkets olika delar. Vi anser att jobba med olika metodik inom språket fångar vi det som ger barnen bästa inlärningsmöjligheter.
 • T.ex. roliga samlingar, flanotavlan, munmotoriska lekar, sagotanten tillför barnen goda förutsättningar till nyanserat och utvecklat språk. Men också ha en tillåtande miljö där barnen får experimentera och upptäcka språket på ett roligt och stimulerande sätt.
 • Att vi dokumenterar vår arbetsätt och innehåll på olika sätt. Genom t.ex. digitalramar, tv ute i hallen för föräldrar. Men också genom väggdokumenation för barnen och för föräldrar.
 • Barn med annat modersmål ska ges förutsättningar genom att uppmärksamma deras språk, muntligt och skriftligt. Sjunga på olika språk, lufta fram olika kulturer, ta fram olika bilder som visar barnen på att samhället ser olika ut.
 • Verktyg som att sjunga på annat språk, ge barnen förutsättning att lyssna på sitt eget språk.
 • Att påpeka föräldrar att vi har det pedagogiska året och dess syfte och innehåll. Att det är både början på en process, en organisation och ett sätt att tänka. Att arbeta med det pedagogiska året handlar om att se helheten, ha framförhållning och göra medvetna pedagogiska val. Det visar också för föräldrarna att i verksamheten ingår många delmål och mål i det pedagogiska året inom förskolans verksamhet.

 

Rörelse
Våra mål:

 • att vi skall ge barnet en aktiv utevistelse, där vi uppmuntrar och ge uppdrag i olika miljöer att utveckla grovmotoriken, balans och kondition.
 • att vi ska inspirera Dans och rytmik i olika miljöer
 • sjunga och dansa på olika sätt, traditioner, kulturer och bakgrund.

Vårt arbetssätt:
1-2 år samt 3-5 år
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.

 • Att vi minst 1 gång per dag erbjuda utelek som är rolig och stimulerande för barnen.
 • Att vi utnyttjar vårt pedagogiska uterum för experiment, barnen är med och utformar miljön. Att vi i mån det går har en liten grupp i uterummet.
 • Barnen lär sig göra egna ”hinderbana
 • Att vi erbjuder barnen olika utflyktsmål i närområdet .tex. skogen, AIK-parken, Skytteholms parken, långa och korta promenader osv.
 • Vi har utformat ett musik rum som visat sig populärt för barnen och denna utnyttjas när vi har mini-röris, massage.
 • Att förskolans ”samlingsplats” används när vi tar emot barn och föräldrar ute, men är ingen förskole ”gård”.

 

Barn i behov av särskilt stöd
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformad med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att gör framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”. (Lpfö 98 sid 5)

Våra mål:

 • att vi ska uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt
 • att vi åtar oss att upprätta handlingsplan tillsammans med föräldrarna
 • att vi har ett synsätt att barn är kompetenta och ser olikheter som en positiv egenskap som berikar verksamheten

Vårt arbetssätt:
1-2 år samt 3-5 år
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan och att vi uppmärksammar det enskilda barnets behov. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.

 • Att vi diskuterar barn och dess behov. Att vi flaggar för förskolechefen om vi börjar uppmärksamma barn som behöver stöd.
 • Att vi i samråd med föräldrar under den dagliga kontakten framför vad och hur barnet har haft det.
 • Att vi har underlag för observationer, men också göra rätt åtgärder för det enskilda barnet.
 • Pedagoger fram för vid utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande. Där det är viktigt att man lyfter fram barnets styrkor och förmågor.

 

Förskolan och hemmet
Mål och direktiv ur Lpfö 98 (sid 13):

 • Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Våra mål:

 • att föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn i förskolan
 • att föräldrarna hålls informerade om verksamheten och sina barns trivsel och utveckling
 • att föräldrarna ges möjlighet till inflytande över verksamheten och se till att de tar del av den årliga utvärderingen

Arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan och att vi uppmärksammar det enskilda barnets behov. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planeringar, reflektioner och pedagogiska forum i arbetslagen.

 • Vi har föräldraråd 2 gånger per termin. Föräldrarna tillkallar möten och minst 4 föräldrar bör vara delaktiga.
 • Vi representerar föräldrarådet på hemsidan. Där har föräldrarna möjlighet att skriva ner en mening om varför just de är med i föräldragruppen.
 • Vi inbjuder till Drop-in, föräldrarna får se verksamhet men även förstärka samarbetet mellan förskola och hem.
 • Vi erbjuder föräldramöte 1-2 gånger per år (om behovet finns).
 • Vi erbjuder även utvecklingssamtal för föräldrar, de får möjlighet att höra om sitt barns utveckling och lärande.
 • De barn som är nya erbjuds det ”överinskolningssamtal” på 15-minuter för att utvärdera inskolning men också får höra hur inskolningen upplevdes. Föräldrarna för en enkät att fylla i och detta sparas för utvärdering och förbättring av verksamheten.
 • Månadsbrev, daglig kontakt och mail är viktiga forum mellan föräldrar och förskolan. Hemsidan är också en kommunikations verktyg för föräldrarna att ta del av, t.ex. inlägg kring verksamheten och annan nödvändig info att ta del av.
 • Vår anslagstavla utnyttjas till för föräldrar att ta del av viktig information t.ex. vad vi har gjort under dagen, månadsbrev finns tillgänglig för alla, Lpfö 98, verksamhetsplan, tillsyn från Solna kommun, viktiga datum och nummer.

 

Övergång till förskoleklass
Mål och direktiv ur Lpfö 98 (sid 13):

 • Arbetslaget skall tillsammans med personalen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.

Våra mål:

 • Att ge varje barn förberedelse inför start i förskoleklass
 • att utveckla ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan, förskoleklass och fritidshem
 • att tillsammans med personalen i förskoleklass och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans
 • föräldrarnas samt pedagogernas engagemang är viktig här.
 • Ett avslutande samtal erbjuds av ansvarig pedagog.

Arbetssätt:
5 åringar

 • Att vi ska ge barnen förutsättningar i att känna sig trygga i sitt fortsätta lärande t.ex. genom att känna igen siffror, bokstäver, rimma etc.
 • Att kunna känna sig trygg i sin identitet tex. Genom att reflektera om olika situationer som uppstår i möte med andra barn.
 • Att kunna lösa konflikter.
 • Att känna sig tillfreds med sitt eget lärande och utveckling.
 • Att barnets grov-och finmotoriska utveckling är stimulerad i takt med deras ålder, behov och intressen.
 • Att de finner intressen för olika områden t.ex. matematik, språk, natur, skapande, teater, musik etc.
 • Barnet ska känna att de har fått en fin grund att stå på inför kommande lärorika år framöver.

Detta område berör vi när vi har aktuellt med barn som ska ha övergång till förskoleklassen.

 

Kost och måltider
Vi erbjuder:

 • Fruktstund på förmiddagen.
 • En varierad och balanserad lunch enligt tallriksmodellen.
 • Måltiden skall vara trevlig stund där man kan samtala med varandra.
 • Mellanmål på eftermiddagen och tillgång till frukt.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
För att vi ska kunna följa verksamhetsplan så måste detta göras av personalen:

 • Dokumentera barns lärande
 • Utvecklingssamtal
 • Enkäter till föräldrar om verksamheten
 • Utvärdera och analysera verksamheten
 • Förbättringsområden
 • Egna planering/reflektion
 • Systematisk kvalitetsredovisning kan ske i grupp från termin/period till en annan.

Vi kommer även att arbeta kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna utvärderingar, samtal och reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål. Vi har pedagogiska samtal på våra APT där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de behöver stöd och hjälp med. Vi fortbildar varandra genom detta och genom att samtala kring litteratur vi läser gemensamt.

 

Uppdatering
Denna verksamhetsplan ska ligga till grund för vårt arbete och vår utvärdering av arbetet på Förskolorna Karusellen och Virvelvinden.
Den skall uppdateras av styrelse och arbetslag inför varje nytt läsår (augusti/september).
All personal ska vara insatt i dess innehåll och göra sitt bästa för att våra mål ska uppnås. Den kan även användas vid dokumentation, citera från den, men den ska även genomsyra verksamhetens innehåll som en röd tråd.