Brukarundersökning 2016

BRUK

Undersökningen ligger till grund för våra verksamheters kvalitetsarbete. Varje förskola går igenom resultatet och personalen planerar sedan hur de ska arbeta vidare för att bedriva en bra verksamhet. Det blir på så sätt en del av samverkan mellan hem och skola.

Frågorna i enkätformuläret bygger bland annat på läroplanens mål och Solna stads mål.

– Alla vårdnadshavare för barn som går i förskola har möjlighet att svara. 

För att få upp resultatet, eller besök Solna kommuns hemsida.

Trevlig läsning!


The survey is the basis for our operations quality work. Every preschool go through the results and the staff then plans how to move forward to conduct a good activity. It thus becomes a part of collaboration between home and school.

The questions in the questionnaire are partly based on curriculum goals and objectives of Solna.

– All legal guardians of children who attend preschool are able to respond.

Here are our results for 2014. To get the result, or visit Solna Municipality’s website.